Endokrinološki deo Centra za gojaznostima ima svoj ambulantni deo, u kome radi endokrinolog i sestra obučena za rad sa gojaznim bolesnicima i stacionarni deo predviđen za lečenje ekstremno gojaznih bolesnika čije stanje ne dozvoljava ambulantno lečenje ili onih kod kojih su potrebne dijagnostičke procedure koje moraju da se obavljaju u stacionarnim uslovima.